تغییر در سازمان ها در سازمان ها در سال ۲۰۱۹

تغییر در سازمان ها در سازمان ها در سال ۲۰۱۹

تغییر در سازمان

تغییر در سازمان یکی از سخت ترین کارهاست با این که ساده به نظر می رسد چون با افراد سر و کار داریم و هر انسانی رفتار و عادات خاص خود را دارد و بعضی ها هم در مقابل تغییرات مقاومت میکنند پس باید حساب شده و دقیق عمل کنیم تا بتوانیم تغییرات را به فرهنگ سازمانی تبدیل کنیم.یکی از بهترین مدل های تغییرات ،مدل ۸ مرحله ای کاتر است و توضیح می دهد که اگر بخواهیم در سازمان تغییراتی را انجام دهیم چگونه کارمندان را با الگوهای کار و برنامه  و شرایط حاضر وفق دهیم.این مدل دارای ۸ مرحله است که عبارتند از:

:۱-ضرورت ایجاد تغییر ۲-تشکیل پیوستگی منسجم ۳-ساختن دورنمایی برای تغییر ۴- مطرح کردن دور نما ۵- برداشتن موانع ۶- ایجاد نقاط موفقیت کوچک(اهداف کوتاه مدت) ۷-اجرای تغییرات ۸- تبدیل تغییرات به فرهنگ سازمان

این مدل به طرز آشکارایی وابسته به شرایط خاصی دارد که رهبر باید هر لحظه تغییرات برنامه  را با بازخورد های کارکنان تطبیق دهد.

تغییر در سازمان=organizational change

  • ضرورت ایجاد تغییر: در این مرحله کارکنان را متقاعد میکنیم که مشکلی در سازمان وجود دارد که باید آن را رفع نماییم.اگر افراد زیادی درباره نیاز به تغییر بحث و صحبت کنند برنامه فوری میتواند ساخته شود و با کمک همین افراد میتوان این برنامه فوری را تنظیم کرد.
  • تشکیل پیوستگی منسجم : به عنوان یک رهبر شما نمیتوانید به تنهایی تمام تغییرات را انجام دهید باید نکات کلیدی رهبری در سازمان را یافته و از آنها استفاده نمایید .
  • ساختن دورنمایی برای تغییر : به عنوان یک رهبر باید دور نمای شفاف و حساب شده ای را درست کنید که برای کارمندان قابل فهم و با علایق آنها همسو باشد تا در آن مشارکت کنند .برای این کار میتوان از کارمندان کلیدی استفاده نمود.
  • مطرح کردن دور نما : در شرکت های بزرگ چون تعداد لایه های مدیریتی و تعداد کارمندان زیاد است باید از روشی استفاده کرد تا این دورنمای آماده شده رابه سمع و نظر همه کارمندان یا مشتریان رسانید.
  • برداشتن موانع : حتی اگر برنامه دقیق و عالی هم داشته باشیم بعضی از افراد یا ساختار ها در مقابل آن مقاومت خواهند کرد پس باید با توانمندسازی بعضی افراد اجرایی نسبت به حذف یا کاهش این موانع اقدام نماییم.
  • ایجاد نقاط موفقیت کوچک(اهداف کوتاه مدت) : اصولا مردم توجهی به اهداف بلند مدت ندارند و موفقیت های کوچک در فواصل زمانی کوتاه را می بینند بنابر این باید در طول برنامه تغییر این ها را در نظر داشته باشیم تا با دیدن این موفقیت ها بدانند که در مسیر درستی هستند و دلگرم به اجرای تغییرات شوند.
  • اجرای تغییرات : موفقیت های کوچک مهم هستند ولی باید اهداف بلند مدت را اجرا کنید و همیشه در حال بهبود باشید. بسیاری از شرکت ها در این مرحله با رسیدن به چند موفقیت کوچک از اهداف خود دور میشوند و شکست میخورند.
  • تبدیل تغییرات به فرهنگ سازمان : هر تغییری باید جزیی از فعالیت روزانه افراد شود یعنی تبدیل به فرهنگ آن سازمان شود و هنگام آموزش و یا استخدام کارکنان جدید این فرهنگ نو باید به آن ها آموزش داده شود.

نتیجه گیری: برای تغییر در سازمان چون با افراد سر و کار داریم باید از نظر احساسی و روانی بتوانیم روی آنها تاثیر بگذاریم تا تغییرات با سرعت و دقت بیشتری انجام شده و مقاومت در برابر تغییر کاهش یابد .

امیر باقری

مطالب مرتبط

دیدگاهها

نظر: